ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

นักเรียนที่เข้าร่วม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์ ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลที่ 2 ชื่อโครงงานสมบัติบางประการของรูปสามเหลี่ยมจากจุดเซนทรอยด์

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School