กิจกรรมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School