ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำสภานักเรียนภาคใต้ ประจำปี 2565
และเข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาศรีวิชัย เครือข่ายสภานักเรียนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565

ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School