การประชุม เพื่อชี้แจงบทบาทภารกิจของศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
และร่วมวางแผนการทำงาน โดยศูนย์ HCEMC สพฐ.

โดย ผู้อำนวยการ ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เนตรชนก ทัศนกมล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูพรรณราพร แก้วพรหม และครูกันต์รัศน์ ศิริสมบัติ
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าร่วมประชุมในฐานะศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้

ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School