การคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL 2023 เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ไปแข่งขันต่อระดับจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ Limelight Avenue Phuket

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School