กิจกรรมการทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW PRE-TEST 2023) ครั้งที่ 9
ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School