กิจกรรมการแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP & SMT
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ออนไลน์

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School