การสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ Engenius ให้กับนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT , EP ม.1-3 และ SMTE , EPSM ม.4-5

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School