ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ให้กับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1 เป็นวิทยากร

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -7 มกราคม 2566

ณ ห้องประชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School