พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล การทดสอบเตรียมความพร้อม PKW Pre-test 2023 ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566
ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสูด และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา

ณ ห้อวประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School