โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรมติวความรู้พิชิต A-Level 87 Chi ภาษาจีน

สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดร.โชติกานต์ ใจบุญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาจีนของนักเรียน และการเตรียมตัวเพื่อนำความรู้
เพื่อใช้ในการสอบวัดความรู้ต่างๆ

ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School