ต้อนรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
ศึกษาดูงานเรื่องศิบปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 12 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School