โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/4, 5/5)

เข้าร่วมกิจกรรม University Visit

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ Mahidol University International College (MUIC)

ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School