การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ให้กับนักเรียน
ในโครงการในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford Online Place Test

เพื่อวัดระดับภาษาของนักเรียนและนำผลการทดสอบไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษต่อไป

ณ ห้องคอมพิมเตอร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 มกราคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School