กิจกรรมวันปีใหม่-วันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565 (วันชฎาฟ้า-ขาว)

มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร การจับรางวัลให้กับนักเรียน
การประกวดร้องเพลง PKW diamond contest และการประกวดวงดนตรี Blue wave music award

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 13 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School