โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ
คณะครูและสภานักรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภานักเรียน

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 18 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School