โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสนามสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO)

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School