คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา เดินทางมาศึกษาดูงาน
การจัดการขยะ การดำเนินงานสวัสดิการร้านค้า และการจัดหารายได้

ณ ห้องประชุมวรสิทธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School