กิจกรรมการสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว (รอบเพชรชฎา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 28 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School