กิจกรรมตามความสนใจ “หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการมีงานทำ” หลักสูตรพหุปัญญา โครงการสหวิทยากร
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สำหรับนักเรียนห้องทั่วไป ม.1 - ม.6

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School