โครงการอบรมแคลคูลัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ที่สนใจในฟิสิกส์ สำหรับ สอวน.

โดย ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School