กิจกรรม “ค่าย STEM ประตูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด
และได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
มาเยี่ยมชมค่ายและพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าค่าย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 29 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School