กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาท (หาดในยาง) จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School