การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย
ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ หมวดสนามยิงปืน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School