กิจกรรมทัศนศึกษา ชมภาพยนตร์ เรื่อง “ สะพานรักสารสิน ”

ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงภาพยนตร์ เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School