ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และนางสาวเยาวดี หงษ์ทอง หัวหน้าสำนักงานวิชาการ

ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ และชี้แจงบทบาทภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ
โดย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School