มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 แผนการเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

ณ ห้องชฎา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School