กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School