ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา
มาศึกษาดูงานด้านงานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล
และงานกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School