การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย อาจารย์วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก และคณะ
กับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School