กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School