กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อุทยานแห่งชาติสิรินาท (หาดในยาง) จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School