พิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบผ่าน
โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎา

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มอบโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วย นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School