กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School