กิจกรรมแนะแนวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนโครงการพิเศษ และห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเภทโควตา และประเภทการสอบเข้า

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School