กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
โดยงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ณ ห้องประชุมชฎา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School