กิจกรรม Wednesday Morning Broadcast

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารจริง
โดยนักเรียนได้ฝึกพูดเสียงตามสาย ในทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ เวลา 07.15 - 07.45 น.
โดยแบ่งเป็น 5 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษามาลายู

ณ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School