กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียง
กรอบมาตรฐานสากล CEFR ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ ห้องชฎา (อาคาร2) และหอประชุมหลวงพ่อเพราโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School