โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School