กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

ณ โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School