กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School