การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียง กรอบมาตรฐานสากล
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา และห้องชฎา (อาคาร2) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School