กิจกรรมมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมี ทันตแพทย์พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา
พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School