มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
DELF Scolaire 2022 ระดับ A2 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ภาษาฝรั่งเศส ในรายการต่างๆ

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School