แสดงความยินดีและมอบเสื้อสามารถ ให้กับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลเหรียญทอง
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องการศึกษาเชิงทดลองสร้างความเย็นจากเสียงโดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมอะคูสติก

ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School