ต้อนรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี
เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School