กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)

ณ ศาลาการเปรียญวัดมงคลนิมิตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School