มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมรายการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
ครั้งที่ 18 จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School