ต้อนรับนายไพโรจน์ ศรีละมุน นายอำเภอเมืองภูเก็ต ที่ได้มาเยี่ยมชมและรับฟัง
กิจกรรมดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมสนับสนุน เสริมพลัง พร้อมให้กำลังใจแก่แกนนำ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School