นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดบรรยายธรรม
ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุม โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School